2 فیزیک دهم ریاضی (کلاس 1) فیزیک دهم ریاضی (کلاس 1) فیزیک 104 شهید بهشتی 2 زاهدان 2 فیزیک دهم ریاضی 20001 1 1 1 2 امین میر manual 1 topics 1 5 1663878600 1687293000 1048576 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1676480758 1678690067 0 1678690068 displayh5p 0 1 activitynames 0 1 mathjaxloader 0 1 emoticon 0 1 urltolink 0 1 mediaplugin 0 1 hiddensections 1 coursedisplay 0
کلاس 104 شهید بهشتی 2
نام کامل کلاس

آموزشگاه شهید بهشتی 2 زاهدان

درس فیزیک

نام معلم : امین میر

تاریخ شروع : 1/7/1401

تاریخ پایان : 31/6/1402

بهای دوره : 350,000

قابل پرداخت : 350,000کد تخفیف دارم

اعمال کد